เสวนา กรุงเทพจตุรทิศ : ผ่า! ผังเมืองใหม่…พลิกโฉมกรุงเทพฯ สู่มหานครโลก

เกริก บุณยโยธิน 18 September, 2018 at 13.22 pm

ผ่านไปแล้วกับงานเสวนาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนการจัดทำผังเมืองภายในกรุงเทพฯ และความคืบหน้าการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ที่จัดขึ้นโดย บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด ในหัวข้อเสวนาว่า “กรุงเทพจตุรทิศ : ผ่าผังเมืองใหม่…พลิกโฉมกรุงเทพฯ สู่มหานครโลก” ณ Lotus Room ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรสำคัญๆ หลายท่าน ที่ได้มามอบความรู้ให้กับผู้ที่ร่วมเข้าฟังภายในงาน


โดยคุณมนตรี ศักดิ์เมือง รักษาการตำแหหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แผนการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบบไร้ร่อยต่อ” กล่าวว่า ในปัจจุบัน งานผังเมืองเป็นเรื่องที่รัฐบาลพูดถึงบ่อยครั้ง ทั้งในในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่และจัดการกิจกรรมการใช้พื้นที่ จากปัญหาการร่วมกันในการใช้พื้นที่ของหลายภาคส่วนที่แตกต่างกัน เช่น ความต้องการใช้พื้นที่บางส่วนอาจทำให้สูญเสียพื้นที่การเกษตรในการทำกิจกรรมซึ่งไม่สมควร กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดสรรการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่า เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

และในชุมชนเมืองมีแนวโน้มขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง ซึ่งพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครเกือบทั้งหมด รวมถึงแพร่กระจายออกไปนอกพื้นที่วงแหวนกาญจนาภิเษกตามแนวเส้นทางคมนาคมสายหลักทุกทิศทาง

 

ซึ่งสถานการณ์และแนวโน้มด้านประชากรภาคกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จะมีประชากรเพิ่มขึ้นจาก16.7 ล้านคน เป็น 19.5 ล้านคน ภายในปี 2580 มีประชากรแฝงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะกระจายตัวอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล จะมีประชากรวัยแรงงานลดน้อยลงและวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงเท่านั้นนักท่องเที่ยวยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 

เมื่อมีประชากรหนาแน่นในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล สิ่งที่ต้องพัฒนาตามจำนวนของประชากรก็คือ โครงข่ายการขนส่งคมนาคม ที่ต้องมีความเชื่อมโยงกันในหลายๆ สาย ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางราง ทางถนน หรือทางน้ำ ต้องสามารถรองรับต่อจำนวนประชาชนได้อย่างเพียงพอและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

 

และขณะนี้ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ระหว่างดำเนินการร่างการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาวาระที่ 2 เป็นรายมาตรา คาดว่าจะมีความชัดเจนปลายปี 2561 นี้ ทั้งนี้ร่างผังเมืองฉบับใหม่จะมีข้อแตกต่างจากเดิม คือ จะไม่มีการบังคับใช้ต่อภาคประชาชน แต่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายเพื่อบังคับองค์กรของรัฐให้ยึดถือผังเมืองฉบับใหม่เป็นพื้นฐาน เพื่อเป็นการกระจายอำนาจอย่างเต็มรูปแบบ

 

ซึ่งมีอีกหนึ่งหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจและป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งก็คือ “กรุงเทพจตุรทิศ : ผ่า! ผังเมืองใหม่…พลิกโฉมกรุงเทพฯ สู่มหานครโลก” และในหัวข้อนี้ได้รวมเอาวิทยากรในสาขาต่างๆ มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลแนวคิดใหม่ในการพัฒนาเมืองที่จะสามารถพลิกโฉมของกรุงเทพฯ เข้าสู่มหานครโลกได้ นำโดย คุณศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมชุดไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท – พรีเมียม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และคุณอลิวัสสา พัฒนถาบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย จำกัด

เนื้อหาในหัวข้อเสวนานี้ คือ ความคืบหน้าการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่นั้น มีหลักการและแนวคิดเบื้องต้นมาจากความต้องการปรับระดับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่จากการได้ประโยชน์จากการพัฒนารถไฟฟ้าเส้นทางต่าง ๆ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในบางพื้นที่ อาทิ บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ร่างผังเมืองฉบับใหม่ได้ภายในปี 2562

 

ในปี 2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินจากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการ บริเวณโดยรอบเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน และยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมริมน้ำ

 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนารถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน สายสีเหลือง สายสีน้ำตาล และสายสีชมพู บริเวณฝั่งเหนือของกรุงเทพมหานคร และการส่งเสริมศูนยน์ชุมชนชานเมืองฝั่งเหนือตลาดสะพานใหม่

 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนารถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มและสายสีแดงอ่อน บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม และต่อเชื่อมการใช้ประโยชน์ที่ดินกับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมศูนย์ชุมชนชานเมืองฝั่งตะวันตกตลิ่งชัน

 

ทั้งนี้ มีแนวคิดที่จะเปิดพื้นที่ปิดล้อมเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ จากโครงข่ายถนนที่จะเกิดขึ้นใหม่ตามผังเมือง และการขยายถนนตามโครงข่ายเดิม แต่ต้องพิจารณามาตรการที่เหมาะสมก่อนว่าจะทำอย่างไรให้เกิดขึ้นได้ โดยไม่ใช้วิธีการเวนคืนที่ดิน เนื่องจากจะกระทบต่อภาคประชาชน ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น

 

 

มาตรการผังเมืองใหม่ๆ

 

นอกจากนี้รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า โดยเฉพาะในจุดเปลี่ยนถ่ายที่สำคัญ เช่น สยาม บางหว้า ตลิ่งชัน ท่าพระ บางกะปิ โดยการเพิ่มระยะส่งเสริมการพัฒนารอบสถานีรถไฟฟ้าจาก 500 เมตร เป็น 800 เมตร และ 1,000 เมตร  นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดศูนย์กลางคมนาคมบางซื่อ  การส่งเสริมย่านพระราม 9 การส่งเสริมพื้นที่พาณิชยกรรมพิเศษด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์ บริเวณเจริญกรุง การส่งเสริมศูนย์ชุมชนชานเมือง 8 แห่งอีกด้วย

 เกริก บุณยโยธิน

เกริก บุณยโยธิน

ผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ในวงการอสังหาฯ พร็อพฮอลิค ดอทคอม..หลังจากที่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการวนเวียน เข้าๆออกๆ ในสายงานด้านการตลาด และวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ของบริษัทอสังหาฯ และเอเยนซีโฆษณาชั้นนำหลายแห่ง (โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องจับสลากเจอลูกค้าสายอสังหาฯทุกที)...จนถูกครอบงำโดยจิตใต้สำนึก ให้ถีบตัวเองออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อออกมาจุดประกายความคิดที่ถูกต้อง และนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนที่สนใจในธุรกิจอสังหาฯ

เว็บไซต์

เผยข้อมูลเบื้องต้นของ Ultra Luxury Condo ที่มีวิวสวนลุมฯสวยที่สุดในกรุงเทพฯ กับ “ONE BANGKOK Residence (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ใจกลางโครงการ ONE BANGKOK

มาวันนี้….ด้านบนก็ได้เปิดเผยมาแล้วว่าทาง ONE BANGKOK จะทำเป็น residence ขายให้คนที่อยากอยู่ อยากใช้ชีวิตแบบ Ultra Luxury ได้มาครอบครอง และจะเป็นคอนโดที่ได้วิวสวนลุมเต็มๆตาที่สุด ใกล้สวนลุมที่สุด ซึ... อ่านต่อ
Monthly Roundup มิ.ย. 62

New Product บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมทุนกับ ครีท กรุ๊ป บริษัทอสังหาฯ จา... อ่านต่อ

“THE CLIMB IS TOUGH BUT THE VIEW FROM ABOVE IS WORTH IT…แม้ยากจะก้าวข้ามแต่ก็คุ้มค่าที่ได้เจอ” ข้อคิดชีวิตและกำลังใจดีๆ จาก CLOUD Thonglor-Phetchaburi

เชื่อว่าไม่มีใครในโลกไม่อยากประสบความสำเร็จในชีวิต ทุกคนที่เกิดมาต่างเติบโตมาจากพื้นฐาน... อ่านต่อ

First Visit. TELA Thonglor (เทลลา ทองหล่อ) Ultra Luxury Condo โครงการแรกบนทำเลที่ดีที่สุดของทองหล่อที่สร้างเสร็จสมบูรณ์

TELA Thonglor นับว่าเป็น Ultra Luxury Condo แห่งแรกที่ฉายภาพให้คนทั่วไปเห็นว่าทำเลที่ดี... อ่านต่อ

เปิดห้องตย. SCOPE LANGSUAN

Scope Langsuan ตั้งอยู่บนที่ดิน Freehold ที่มีมูลค่าสูงที่สุดของเมืองไทย เป็น Hub ของแห... อ่านต่อ